Όροι Εγγύησης

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε με την επιλογή σας. Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, φτάνουν σε εσάς μετά από σχολαστικό έλεγχο και υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασής τους, είτε η εγκατάστασή τους γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία.


Το CitisSafe εγγυάται τα προϊόντα τα οποία προωθεί σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις εγγύησης οι οποίες παρέχονται στον πελάτη, όπως αυτές καθιερώνονται από το εθνικό δίκαιο, και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ο πελάτης με το παρόν θεωρείται ότι αναγνωρίζει κατανοεί και αποδέχεται πλήρως την εγγύηση την οποία έχουν τα προϊόντα που αγοράζει. Η εγγύηση αυτή αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήποτε άλλη συμβατική, νομική ή άλλη εγγύηση, ή δήλωση, ρητή ή υπονοούμενη, ή βάση θεσμού, εθίμου, εμπορικής συνήθειας, πορείας συναλλαγών και καλύπτει μόνο ότι δηλώνεται στο παρόν. Ειδικότερα δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε υπονοούμενη ή άλλη εγγύηση ως προς την εμπορικότητα, απόδοση ή καταλληλόλητα.


Η εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος ή της συσκευής παρέχεται από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, η οποία εγγυάται ότι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτει η εγγύηση τα προϊόντα ή τα μέρη αυτών δεν φέρουν κανένα ελάττωμα εκ κατασκευής.

 1. Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχει ο Κατασκευαστής από την ημερομηνία αγοράς, και παρέχεται μόνον όταν η συσκευή συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς.
 2. Η εγγύηση καλύπτει την δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής (εργασία και ανταλλακτικά), σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής.
 3. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. μπαταρίες, καλώδια, λάμπες, LED, κ.τ.λ.). Επίσης, δεν καλύπτει τις βλάβες που θα προκληθούν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση, κακό χειρισμό, πλημμύρες, κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
 4. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση της συσκευής, παρά μόνον όταν είναι αδύνατη η επισκευή της. Στην περίπτωση αυτή, το CitisSafe μπορεί να την αντικαταστήσει με άλλη, ίδιων ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, του ιδίου ή διαφορετικού κατασκευαστή.
 5. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή του CitisSafe.
 6. Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός προϊόντος, λόγω αδυναμίας επισκευής, δεν σημαίνει και επέκταση της εγγύησης.
 7. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή αντικατάστασης ενός προϊόντος, που είναι εντός εγγύησης, η υποχρέωση του CitisSafe περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για την αγορά του προϊόντος.
 8. Η επιστροφή γίνεται στην έδρα του CitisSafe, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την προσκόμιση της συσκευής και την επίδειξη του παραστατικού αγοράς ή φωτοτυπίας του.
 9. Για επισκευή στο χώρο του πελάτη (On Site), οι υπηρεσίες χρεώνονται βάσει του τιμοκαταλόγου επισκευών.
 10. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς και από την έδρα του CitisSafe, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών, είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
 11. Οι τεχνικοί του CitisSafe υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και των προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από το CitisSafe, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
 12. Τα επισκευασμένα προϊόντα, μετά την ενημέρωση του πελάτη, παραμένουν στην εταιρία μας για τρεις μήνες. Μετά την παρέλευση των τριών μηνών, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη.
 13. ε περίπτωση μη λειτουργίας της συσκευής, το CitisSafe δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές, τις καταστροφές, τις απώλειες ή τους τραυματισμούς που πιθανόν να προκληθούν στον φυλασσόμενο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών αποθετικών ή θετικών ζημιών, καθώς και για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
 14. Το CitisSafe δε φέρει καμία ευθύνη για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων και αποκλειστικά υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση.

Το προϊόν δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση για:

 • Αναλώσιμα υλικά.
 • Βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εγκεκριμένες ηθελημένες ή αθέλητες επεμβάσεις ή τροποποιήσεις, που έχουν γίνει στο προϊόν.
 • oΔαπάνες που απαιτούνται για κάθε μετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την επίτευξη διαφορετικού τρόπου λειτουργίας από τον αρχικά εγκατεστημένο.
 • Δαπάνες που απαιτούνται για κάθε μετατροπή ή τροποποίηση ενός προϊόντος για την προσαρμογή του προϊόντος σε ειδικούς όρους ή κανόνες που έχουν αλλάξει μετά την παράδοση του προϊόντος.
 • Ελαττώματα που προέρχονται από λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων πτώσης, υποβολής σε υπερβολικές δονήσεις και κακής μεταχείρισης του προϊόντος.
 • Βλάβες που οφείλονται σε αντικατάσταση ανταλλακτικών και αναλώσιμων που δεν είναι συμβατά με το προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
 • Ελαττώματα που οφείλονται σε σύνδεση του προϊόντος σε εξοπλισμό με τον οποίο η σύνδεση δεν είναι εγκεκριμένη.
 • Βλάβες που οφείλονται σε ανεπαρκή συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
 • Ελαττώματα που οφείλονται σε ατυχήματα και καταστροφές και κάθε άλλη αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο της κατασκευάστριας εταιρείας συμπεριλαμβάνοντας (χωρίς να περιορίζεται σ’ αυτά) ηλεκτρικό ρεύμα (απώλεια φάσης, αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη), νερά, φωτιά, δημόσιες αναταραχές, λάθος εξαερισμό.
 • Βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια ή ελλιπή συντήρηση του προϊόντος.
 • Βλάβες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα.
 • Βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και των επισημάνσεων των εγγράφων που συνοδεύουν το προϊόν, στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία πρόσωπο ή αντικατάστασης έστω και ενός μεμονωμένου υλικού από άλλη εταιρεία.
 • Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής φθοράς.
 • Εάν το προϊόν έχει καταστραφεί από κατοικίδια ζώα, τρωκτικά, ζωύφια.
 • Τα παραστατικά αγοράς έχουν αλλοιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή είναι άκυρα.